You are here

王曼喜

5位絕不輸蝕給父母的索爆星二代!

近年愈來愈多星二代嘅吸睛度仲勁過佢哋嘅Daddy或者Mummy 。好似王敏徳夫婦兩位千金王曼喜、王麗嘉,以及邱淑貞大女沈月等索爆星二代都成為娛樂圈的熱話。她們有著父母的美人基因,亦迷倒不少男士,唔知以下5位索爆星二代你又最鍾意哪一位?