You are here

平板

隨時健身!SKY教練5招腹肌育成法

雖然話有個workout buddy一齊運動的確好極,之但係若然workout buddy突然唔舒服或者工作忙起上嚟,霎時間無人一齊workout,真係會不知點算好架。Summer又到咗喇,迫在眉睫嘅肚腩贅肉可以點搞?不如搵VO2嘅大隻教練Sky做你嘅隨身workout buddy啦。