You are here

陪男友睇世界盃

想陪男友睇世界盃但怕悶?呢4個解悶建議你要知!

四年一次的足球盛事世界盃又開鑼喇!相信唔少男士們都會坐定定喺電視機前面等開波。對於一些唔識睇波,但又想乖乖地陪男友睇波的女朋友們,就要準備好一些解悶活動,唔知以下呢4個建議又幫唔幫到你呢?