You are here

#JessicaFashion #sunglasses

拍照完勝絕招!閨蜜齊齊靚爆鏡

早前胡說八道會一班閨蜜難得聚頭,包括陀住六個半月B的胡杏兒,一班女子「柴娃娃」齊齊飛澳洲拍旅遊特輯,並予工作於娛樂,勁拍照留下美好moments。